12
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 


ขอแสดงความยินดี กับ
นายชัยพันธ์ จงคูณกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไดัรับพิจารณาคัดเลือกเด็กดี มีความประพฤติดี มีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุรธี  เครือบคนโท ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย" ระดับชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมรับการประเมิน No child left behind และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคณะกรรมการ จาก สพฐ และ สพม.32

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดพิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนถนนหักพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่าน
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ

คุณครูมนัญชยา แกกูล ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาและไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการดังนี้

1.รายการ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 21
 
2. รายการ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7
           
 

นายนัฐพงศ์ ปิ่นมณี ม.6/1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นางสาวจันธิกา วิชัยรัมย์ ม.6/1
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นายใกล้รุ้ง เรืองศรี ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

นายเจมวิวัฒน์ มัธทวกาญจน์ ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

 

นางสาวนุสบา ลีธีรพันธ์ ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
 นางสาวกาญจนารัตน์ โสกูล ม.6/1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

 

 

 

นายสราวุธ มะลิวรรณ์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
 

 
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>>ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,982,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดคลิก
>>ดาวโหลดประกาศ<<
>>ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ<<
 
1
 

 

 

 

 

 

 


 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านผู้อำนวยการสุรธี  เครือบคนโท
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จาก
สมาคม ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย"
ระดับชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2560
-ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการ 
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ)

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ. 2561
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ