1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 


ขอแสดงความยินดี กับ
นายชัยพันธ์ จงคูณกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไดัรับพิจารณาคัดเลือกเด็กดี มีความประพฤติดี มีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

1

 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการ >>>คลิก<<<

 
- ประจำปี 2560
 
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>>ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,982,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดคลิก
>>ดาวโหลดประกาศ<<
>>ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ<<
 
1
 

 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านผู้อำนวยการสุรธี  เครือบคนโท
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จาก
สมาคม ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย"
ระดับชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2560
-ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการ 
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ)

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ. 2561
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ