.....>ข่าวประชาสัมพันธ์

***ด้วยทางโรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้มีการจัดนิทรรศการเปิดบ้าน(Open house) ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ จึงขอเชิญชวนแขกท่านผู้มีเกียรติมาร่วม งาน ซึ่งทางโรงเรียนถนนหักพิทยาคมมีกิจกรรมหลากหลายมากมาย พร้อมแนะแนว การศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษา ต่อที่โรงเรียนถนนหักพิทยาคมอีกด้วย จึงขอประกาศเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชม ณ โอกาสนี้ ครับ

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

ด้วยกลุ่มสาระการรเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้จัดทำโครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม"สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดป่าอัมพาวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

.....>ภาพกิจกรรม

 
     
 
     
 
     
 

.....>ด้วยงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เห็นความสำคัญของการสอบ O-Net จึงได้จัดให้มีการติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยคณะวิทยากร และคณะครู

.....>ภาพกิจกรรม