1

ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
ครั้งที่ 2 ปี 2563

OpenHouse ประจำปี 2562
MOU ประจำปี 2562

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>เข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV/DLIT
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

 

แจ้งแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่้อไวรัสโคโนา (โควิด-19 )

ดาวน์โหลด>>แนวปฏิบัติ

ดาวน์โหลด>>แผนผังห้องเรียน

ดาวน์โหลด>>ครูที่ปรึกษา

 

แจ้งให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันระบาดของโรคโควิด-19

รายละเอียดการเปิดเรียนและมอบตัวโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

>>>อัพเดรต<<< การประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

>>>>ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 (คลิกที่นี่)<<<<

>>>>ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 (คลิกที่นี่)<<<<

 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ศิลปะ-ดนตรี) >>โหลดดูภาพทั้งหมด<<

2. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.1-ม.3 (คอมพิวเตอร์) >>โหลดดูภาพทั้งหมด<<

1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง
วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ >>>คลิก<<<
1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการ >>>คลิก<<<

นายปฏิภาณ ขุนนามวงษ์ (สำลี) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ได้แชมป์พิกัด 60 kg ชกชิงแชมป์รายการ The Global Fight
ได้รับรางวัลเป็นเข็มขัดหนึ่งเส้นและเงินรางวัลจำนวน 17,000 บาท (ใช้ชื่อมวย เพชรปราสาท ช.ชัชชัย)


นายวงศกร สูญประโคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศกีฬาวูซู ประเภทประลองยุทธ
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 kg ชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "มรุกขนครเกมส์"
ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม (เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ)

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,982,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดคลิก
>>ดาวโหลดประกาศ<<
>>ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ<<
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ได้รับรางวัลผู้บริหาร
ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2562

นางชนกานต์ เหลาแตว ครูผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทกลุ่มครูและอาจารย์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562
นางชนกานต์  เหลาแตว  ครูผู้ ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น9)ประเภท ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา2562

นางมนัญชยา แกกูล
ครูผู้ได้รับรางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยา
บรรณวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นางสาวฐิติพร มั่งมี ครูผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี 2562
ครูผู้ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจำปี 2562 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. นางน้ำค้าง สะเดา 

2. นางวิพัตรา เทียนวรรณ

3. นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย

4. นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์

5. นางวารี อบกลาง

6. นายเรวัตร สุขแสง

7. นางสาวสมอาจ สุดตาชาติ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์
9. นางมนัญชยา แกกูล
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเรวัตร สุขแสง

2. นางน้ำค้าง สะเดา

3. นางมนัญชยา แกกูล

4. นางสาวณัชชญามญธุ์ บุญปลูก