1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260869
รหัส Smis 8 หลัก :
  31032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  260869
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถนนหักพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thanonhakpittayakom school.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกประดู่
ตำบล :
  ถนนหัก
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044605129
โทรสาร :
  044605129
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  charoendee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตนางรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถนนหัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :   
  5 กม.

ประวัติโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต
32 ตั้งอยู่บนที่ดิน สาธารณประโยชน์ "หนองจะบก" จำนวน 100 ไร่
โดยได้รับบริจาคที่ดินจากสภาตำบลถนนหัก เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสาขาโรงเรียนพนมรุ้ง
ซึ่งจัดตั้งครั้งแรกในปีการศึกษา 2536 และในปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 10 สิ่งหาคม 2540 โดยใช้ชื่อว่า
"โรงเรียนถนนหักพิทยาคม" ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 6 บ้านโคกประดู่ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งห่างจากอำเภอนางรองไปทางทิศตะวันออก ประมาร 9 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ประมาณ 54 กิโลเมตร
โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู-อาจารย์ นักเรียน
ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีอุปการะคุณ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   มีค่านิยมในความเป็นไทย รักภูมิใจในท้องถิ่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญา

ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก)

คำขวัญโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

กิริยาดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

วิชาการดี วิถีพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

อักษรย่อ

ถ.พ.

สีประจำโรงเรียน

ชมพู-ฟ้า

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

1
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 

 

1

AMSS++ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1SMSS++ระบบสนับสนุน
การบริหาร จัดการสถานศึกษา