1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23-24 มกราคม 25611
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการ
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ)
1
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนัญชยา แกกูล ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ด้านการบริหารจัดการ
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ)
1
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ได้รับรางวัล"เหรียญเงิน" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม