ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม 
นายสิรวิชญ์  สิทธินอก ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย  ในงาน “ประชุมสัมมนาทางวิชาการ” 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE  
เภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2562


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์  ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  รางวัล
Award Winners of CHALLENCE For
 2020 Online SSAEM Conference 
ณ ประเทศเกาหลี (Asia-Pacific Teacher        
Exchange for Global Education)

 


ขอแสดงความยินดีกับนางชนกานต์  เหลาแตว
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. OBEC AWARDS
ครั้งที่ 9/2562
 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านการ
บริหารจัดการยอดเยี่ยมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 


นางชนกานต์  เหลาแตว  ครูผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น9)ประเภท ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา2562

นางชนกานต์ เหลาแตว ครูผู้ได้รับรางวัล
“พระพฤหัสบดี” ประเภทกลุ่มครูและอาจารย์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562

นางมนัญชยา แกกูล ครูผู้ได้รับรางวัล เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตน
ตามจรรยา บรรณวิชาชีพเ ป็นที่ประจักษ์ชัด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นางสาวฐิติพร มั่งมี ครูผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี 2562

   
ครูผู้ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”ประจำปี 2562 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. นางน้ำค้าง สะเดา 

2. นางวิพัตรา เทียนวรรณ

3. นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย

4. นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์

5. นางวารี อบกลาง

6. นายเรวัตร สุขแสง

7. นางสาวสมอาจ สุดตาชาติ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ 9. นางมนัญชยา แกกูล
ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเรวัตร สุขแสง

2. นางน้ำค้าง สะเดา

3. นางมนัญชยา แกกูล

4. นางสาวณัชชญามญธุ์ บุญปลูก
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)