1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
 
 

>>ภาพกิจกรรมโรงเรียนถนนหักพิทยาคม<<

 
 
โรงเรียนถนนหักพิทยาคมรับการประเมิน No child left behind และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคณะกรรมการ จาก สพฐ และ สพม.32

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดพิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนถนนหักพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่าน
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ

คุณครูมนัญชยา แกกูล ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาและไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะดนตรีและศิลปะ

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดโครงการ "ค่ายพอเพียง คู่คุณธรรม
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ต้านยาเสพติด) " ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2561

งานห้องสมุด โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560

"รวมพลังใจ พลังความคิด ยกผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมการะเวก โรงเรียนนางรอง ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการร่วมมือ
ของ 6 โรงเรียนในสหวิทยาเขตนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักร่วมกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดโครงการ "ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2561" 14 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนถนนหักพิทยาคมเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ปีที่ 12 ได้รับรางวัล "โล่พระราชทานกิตติคุณ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำและแนะแนวการศึกษาต่อ" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโท ส่งตัวแทนครู คือ คุณครูวนิชา หาญสุวรรณ และคุณครูโจ เหยินเจีย เข้าร่วม เดินแบบผ้าไหม ในงานกาชาด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ท่าน ศน.ประดิษฐ์ ปักษา ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบผ้าห่มช่วยเหลือนักเรียน ที่มีฐานะยากจนขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 3 รายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Hello Massage นักเรียนออกบูธงานกาชาด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยคุณครูชนกานต์ เหลาแตว และคุณครูรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพกิจกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 

ท่านผู้อำนวยการ สุรธี เครือบคนโท กล่าวต้อนรับ คุณครูสุพจน์ คงพินิจ ที่่มาช่วยราชการโรงเรียนถนนหัก พิทยาคม ในวันที่ 29 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561โรงเรียนถนนหักพิทยาคม เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเพื่อเป็นน้ำปานะในงานอบรมปฏิบัติ ิธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ วัดโพธาราม (ทุ่งเนินตะโก) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 27 มกราคม 2561
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<
ท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้ร่วมพิธีเปิด ถนนสาย วัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ (ถมหมืด ถมมอ) และได้เยี่ยมชมบูธ Hello Massage กิจกรรมนักเรียนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้บริการนวดฟรีกับประชาชนทั่วไป นำโดย คุณครูชนกานต์ เหลาแตว และคุณครูรัตนภรณ์ ศิริพงษ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23-24 มกราคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชนกานต์ เหลาแตว คุณครูมนัญชยา แกกูล และคุณครูรัตนภรณ์ ศิริพงษ ์ >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำวันพระ (ธรรมสวนะ) ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับภาค ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

11

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมรับการประเมินและติดตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวาย ในหลวง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูแพรวนภา อ่อนศรี คุณครูณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย คุณครูจิดาภา ยี่รัมย์ คุณครูธนัชพร ใจกล้า คุณครูวารี อบกลาง และคุณครูภูวิช ดวงจันทา ที่ได้รับรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 และขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัญชยา แกกูล และคุณครูรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ที่ได้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" และขอแสดงความยินดีกับครูครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล
1. รางวัล"คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
2.รางวัล"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
3. รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

ท่านผู้อำนวยการสุรธี เครือบคนโท ท่านรองวิชัย เรืองจำรัส พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนถนนหักพิทยาคมนำปัจจัยร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีวางศิลาฤกษ์ พระรัตนมงคลเทพเนรมิต
ณ วัดใหม่เรไรทอง (13-14 มกราคม 2561) >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<


ขอขอบคุณ หจก.ทวีกิจเซ็นเตอร์ ที่สนับสนุน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุนในโครงการ ต้นกล้าคุณธรรม ครั้งที่ 8 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2561 ในการนี้มีนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และมีกิจกรรม
ร่วมกันสวดมนต์ บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วย (13 มกราคม 2561)
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<
คณะครูนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ถนนหักและองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต (13 มกราคม 2561)
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

>>>คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน วันธรรมสวนะ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 และในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่ 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561

       
>>>ผักปลอดสารพิษ นักเรียนปลูกและได้นำมาขายให้กับคณะครู
#สถานศึกษาพอเพียง (8 มกราคม 2561)
       
>>>ท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโทพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ได้นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายอำเภอยุทธนา พิทยานันทกุล,
ประธานกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
       
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2561
         
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างพระประธาน ประจำโรงเรียนขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกมลรัตน์ ฉีมพาลี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาหลักสูตรและการสอน
(19 ธันวาคม 2560)
       
>>>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ทำความดีโดยการออกพื้นที่ตลาดนัดเพื่อขอรับบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและศาลาที่พักนักเรียน
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทอด ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม (7 ธันวาคม 2560)
1 2 3 4 5
6 7 8 9  
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีรัชการที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทย
       
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูวนิชา หาญสุวรรณ สอนรายวิชาฟิสิกส์
ด้วยความยินดี(21 พฤศจิกายน 2561)
1 5 4 7
8 6 2 3
>>>โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ
วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (19 พฤศจิกายน 2561)
1 6 9 13
20 24 26 3
4 2 5 12
14 15 16 21
25 31 32 30
29 33 35 36
28 27 23 22
7 10 19 18
11 17 8 34

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

1
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 

 

1

AMSS++ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1SMSS++ระบบสนับสนุน
การบริหาร จัดการสถานศึกษา
 
ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านผู้อำนวยการสุรธี  เครือบคนโท
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จาก
สมาคม ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย"
ระดับชาติ ประจำปี 2560