สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 


ขอแสดงความยินดี กับ
นายชัยพันธ์ จงคูณกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไดัรับพิจารณาคัดเลือกเด็กดี มีความประพฤติดี มีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

ตารางการปฏิบัติงานวิชาการ

 

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุรธี  เครือบคนโท ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย" ระดับชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมรับการประเมิน No child left behind และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคณะกรรมการ จาก สพฐ และ สพม.32

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดพิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

 

ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนถนนหักพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่าน
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ

คุณครูมนัญชยา แกกูล ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาและไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะดนตรีและศิลปะ

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดโครงการ "ค่ายพอเพียง คู่คุณธรรม
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ต้านยาเสพติด) " ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2561

งานห้องสมุด โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560

"รวมพลังใจ พลังความคิด ยกผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมการะเวก โรงเรียนนางรอง ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการร่วมมือ
ของ 6 โรงเรียนในสหวิทยาเขตนางรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักร่วมกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดโครงการ "ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2561" 14 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนถนนหักพิทยาคมเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ปีที่ 12 ได้รับรางวัล "โล่พระราชทานกิตติคุณ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำและแนะแนวการศึกษาต่อ" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโท ส่งตัวแทนครู คือ คุณครูวนิชา หาญสุวรรณ และคุณครูโจ เหยินเจีย เข้าร่วม เดินแบบผ้าไหม ในงานกาชาด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ท่าน ศน.ประดิษฐ์ ปักษา ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบผ้าห่มช่วยเหลือนักเรียน ที่มีฐานะยากจนขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 3 รายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Hello Massage นักเรียนออกบูธงานกาชาด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยคุณครูชนกานต์ เหลาแตว และคุณครูรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพกิจกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 

ท่านผู้อำนวยการ สุรธี เครือบคนโท กล่าวต้อนรับ คุณครูสุพจน์ คงพินิจ ที่่มาช่วยราชการโรงเรียนถนนหัก พิทยาคม ในวันที่ 29 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561โรงเรียนถนนหักพิทยาคม เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเพื่อเป็นน้ำปานะในงานอบรมปฏิบัติ ิธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ วัดโพธาราม (ทุ่งเนินตะโก) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 27 มกราคม 2561
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<
ท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้ร่วมพิธีเปิด ถนนสาย วัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ (ถมหมืด ถมมอ) และได้เยี่ยมชมบูธ Hello Massage กิจกรรมนักเรียนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้บริการนวดฟรีกับประชาชนทั่วไป นำโดย คุณครูชนกานต์ เหลาแตว และคุณครูรัตนภรณ์ ศิริพงษ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23-24 มกราคม 2561 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชนกานต์ เหลาแตว คุณครูมนัญชยา แกกูล และคุณครูรัตนภรณ์ ศิริพงษ ์ >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำวันพระ (ธรรมสวนะ) ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับภาค ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

1 1

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมรับการประเมินและติดตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวาย ในหลวง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูแพรวนภา อ่อนศรี คุณครูณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย คุณครูจิดาภา ยี่รัมย์ คุณครูธนัชพร ใจกล้า คุณครูวารี อบกลาง และคุณครูภูวิช ดวงจันทา ที่ได้รับรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 และขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัญชยา แกกูล และคุณครูรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ที่ได้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" และขอแสดงความยินดีกับครูครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล
1. รางวัล"คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
2.รางวัล"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
3. รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการดังนี้

1.รายการ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 21
 
2. รายการ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7
           
 

นายนัฐพงศ์ ปิ่นมณี ม.6/1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นางสาวจันธิกา วิชัยรัมย์ ม.6/1
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นายใกล้รุ้ง เรืองศรี ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

นายเจมวิวัฒน์ มัธทวกาญจน์ ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

 

นางสาวนุสบา ลีธีรพันธ์ ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
 นางสาวกาญจนารัตน์ โสกูล ม.6/1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

 

 

 

นายสราวุธ มะลิวรรณ์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
 

 
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>>ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,982,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดคลิก
>>ดาวโหลดประกาศ<<
>>ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ<<
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านผู้อำนวยการสุรธี  เครือบคนโท
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จาก
สมาคม ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย"
ระดับชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2560
-ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการ 
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ)

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ. 2561
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ