1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมมีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 37 คน

ข้าราชการครู จำนวน 30 คน
ครูต่างชาติ 2 คน
ครูธุรการ 1 คน
นักการภารโรง 3 คน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 คน

ผู้บริหาร

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 


ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
   

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
   

ครูธุรการ/นักการภารโรง

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม